EPERIA - Shopping mall

O nás Služby centra Otváracie hodiny Kontakt Ako sa k nám dostanete Darčeková karta EPERIA Kariéra Návštevný poriadok Prevádzkový poriadok parkovacích plôch Ponuka reklamných plôch Dotazník spokojnosti Appka Eperka

Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Vítame Vás na stránke https://www.eperia.sk/. Ako prvý krok, a na úvod používania našej webovej stránky, ako aj návštevy nášho nákupného centra EPERIA Shopping Mall nachádzajúceho sa na adrese: Armádneho Generála L. Svobodu 25, 080 01 Prešov, Slovenská republika („nákupné centrum“), Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito zásadami a pravidlami spracúvania osobných údajov („pravidlá“), ktoré dodržiavame pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov.

Vážime si Vaše súkromie a ceníme si náš vzťah s Vami. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Celá naša činnosť je založená na prísnych etických zásadách a zaväzujeme sa chrániť súkromie všetkých návštevníkov našich webových stránok ako aj samotného nákupného centra. Z tohto dôvodu spôsob, akým zhromažďujeme a uchovávame informácie, závisí od toho, akým spôsobom sú využívané naše webové stránky a súvisiace služby nákupného centra.

Nižšie Vám chceme vysvetliť, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané a aké sú Vaše práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

Obsah

1      Prevádzkovateľ. 2

2      Získavanie osobných údajov. 2

3      Právny základ a účel spracúvania. 3

4      Príjemcovia osobných údajov. 5

5      Práva dotknutej osoby. 5

6      Propagácia. 6

7      Marketing. 7

8      Elektronická komunikácia. 8

9      Kamerový systém. 9

 

 

1               Prevádzkovateľ

Spoločnosť, VSV consulting, a. s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 31 716 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6452/B („spoločnosť“ alebo „my“) je osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb navštevujúcich nákupné centrum a/alebo webovú stránku nákupného centra https://www.eperia.sk/ a/alebo iným spôsobom nám dotknuté osoby poskytujú svoje osobné údaje.

Zodpovednou osobou spoločnosti je Ing. Martin Kuľhavý („zodpovedná osoba“).

Zodpovednú osobu môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na telefónnom čísle + 421 948 200 301 počas pracovných dní od 8:00 do 16:30 hod. alebo emailovej adrese dpo5@proenergy.sk.

2               Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame nasledovne:

Ø  priamo od Vás pri vyplnení kontaktného formulára na webovej stránke nákupného centra https://www.eperia.sk/kontakt;

Ø  priamo od Vás pri žiadosti o zasielanie informačných emailov (newsletterov);

Ø  priamo od Vás pri reklamných kampaniach a udalostiach nákupného centra;

Ø  priamo od Vás prostredníctvom osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri telefonickej alebo emailovej komunikácií;

Ø  pri vstupe do objektov nákupného centra (vrátane záznamov z kamerového systému spoločnosti);

Ø  osobne priamo od Vás.

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov získavaných od dotknutých osôb je bližšie špecifikovaný v časti 3 týchto pravidiel, pričom je nevyhnutné spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ktoré majú záujem najmä byť informované o aktuálnych udalostiach, podujatiach, akciách, zľavách, programe darčekových kariet nákupného centra a novinkách nákupného centra a jeho nájomcov a dotknuté osoby, ktoré máme zámer osloviť pri realizácii marketingových aktivít nákupného centra.

Získané osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v súlade so zásadami stanovenými v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov, pričom okrem iného, dbáme vysoko na zásadu minimalizácie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb priamo ustanovenú nariadením, a z tohto dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnej miere a v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko a emailová adresa.

Zároveň pri návšteve tejto stránky https://www.eperia.sk/ Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom technickej interakcie s nami. Na našej webovej stránke nákupného centra (https://www.eperia.sk/) môžu byť využité rozličné technológie s cieľom zlepšiť ich, aby boli užívateľsky komfortnejšie, praktické a bezpečné. Tieto technológie môžu viesť k automatickému zhromažďovaniu dát nami alebo tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby v oblasti informačných technológií. Príkladmi takýchto technológií sú cookies, Flash cookies a nástroje web analytics. Bližšie sa o tejto problematike dočítate na https://www.eperia.sk/pouzivanie-cookies.

3               Právny základ a účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb, najmä zabezpečenie informovania dotknutých osôb o nákupnom centre, dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod.

Spracúvame Vaše osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

Ø  Oprávnený záujem

Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami našej spoločnosti sú najmä:

 • marketingové aktivity v rámci priameho marketingu spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných produktoch, novinkách, zľavách, udalostiach a programe darčekových kariet nákupného centra; súčasťou komunikácie môžu byť aj prieskumy spokojnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu 3 rokov od ich získania. V prípade marketingových aktivít spoločnosti ste oprávnení kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na takýto účel (priamy marketing), a to spôsobom uvedeným v bode 5 - Práva dotknutej osoby. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania informačných emailov o najnovších novinkách, zľavách, akciách a podujatiach v súvislosti s ponukou tovarov a služieb nákupného centra a jeho nájomcov, ktoré považujeme za zaujímavé pre Vás, máte možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu takýchto informačných emailov, ak nebudete mať kedykoľvek záujem o takéto informačné emaily v budúcnosti.
 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosti; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • zamedzenie podvodného konania, ak sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu piatich rokov od ich získania;
 • ochrana práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám a na účely správy a ochrany tejto webovej stránky; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • ochrana majetku, života a zdravia; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje osôb vstupujúcich do objektov nákupného centra najviac po dobu siedmich (7) kalendárnych dní od vstupu.

Ø  Plnenie zmluvy

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy, udelenie plných mocí dotknutými osobami spoločnosti, fakturácia a pod. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb dotknutej osobe spoločnosťou. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie.

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas 10 rokov od jeho ukončenia na účely archivácie v zmysle príslušných právnych predpisov.

Ø  Plnenie zákonnej povinnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom či osobám.

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ø  Súhlas udelený dotknutou osobou

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou na vymedzený účel výslovne uvedený v danom súhlase dotknutej osoby.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Pre vylúčenie pochybností o dobe spracúvania Vašich osobných údajov, spoločnosť bude spracúvať Vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov pre dané spracúvanie osobných údajov, na ktoré sme Vaše osobné údaje získali. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne monitorujeme pre zabezpečenie súladu s nariadením, zákonom o ochrane osobných údajov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4               Príjemcovia osobných údajov

Naša spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi našej spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, osoby zabezpečujúce chod webovej stránky nákupného centra, chod nákupného centra, poradenské spoločnosti, bezpečnostné služby a pod. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre nás výlučne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a naša spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

V prípade niektorých činností, ako je napr. vymáhanie pohľadávok či správa informačného systému, správa webovej stránky nákupného centra; spoločnosť spolupracuje s tretími stranami, ktorým je nutné sprístupniť niektoré osobné údaje dotknutých osôb.[1]

Inými príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť napríklad [...].

Spoločnosť môže v niektorých prípadoch poskytovať osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom nachádzajúcim sa mimo členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore („tretie krajiny“), ktoré v súčasnosti nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak spoločnosť poskytuje osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľom v tretích krajinách, uvedie, či existuje alebo neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti alebo uvedie odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo miesto ich zverejnenia.

5               Práva dotknutej osoby

V súlade s nariadením a zákonom máte právo:

Ø  vyžadovať od nás:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali priamo od Vás, môžete vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané, máte právo získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je však oprávnená účtovať Vám primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak odvoláte súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak namietate voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak oznámite, že spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; máte tiež právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);

Ø  namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);

Ø  namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);

Ø  kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

Ø  pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, ste oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb nižšie uvádzame komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na Vaše požiadavky vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás požiadame o dodatočné overenie totožnosti.

právo na prístup a právo byť informovaný o spracúvaní

-       poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;

-       e-mailom na adresu spoločnosti info@eperia.sk a/alebo na adresu zodpovednej osoby dpo5@proenergy.sk alebo poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu EPERIA Shopping Mall, Armádneho Generála L. Svobodu 25, 080 01 Prešov, Slovenská republika (prosím uveďte na obálku: „Do rúk: Zodpovedná osoba EPERIA Shopping Mall“).

-       telefonicky na +421 51 321 6983.

právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie, právo na prenosnosť, právo namietať, automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a právo odvolať súhlas

-       poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti;

-       e-mailom na adresu spoločnosti info@eperia.sk a/alebo na adresu zodpovednej osoby dpo5@proenergy.sk alebo poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu EPERIA Shopping Mall, Armádneho Generála L. Svobodu 25, 080 01 Prešov, Slovenská republika (prosím uveďte na obálku: „Do rúk: Zodpovedná osoba EPERIA Shopping Mall“).

-       telefonicky na +421 51 321 6983.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

V súčasnosti nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

6               Propagácia

Účelom spracúvania osobných údajov je: pozitívna propagácia aktivít prevádzkovateľa, dokumentačné, a prezentačné účely. Spracúvanie osobných údajov môže byť založené na nasledovných právnych základoch:

- dobrovoľný súhlas dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia,

- oprávnený záujem prevádzkovateľa, alebo tretej strany na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a §13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Odôvodnenie: je záujmom prevádzkovateľa budovať dobré interné vzťahy, ako aj externé vzťahy smerom k prevádzkovateľovi a zachovávať jeho dobré meno. Pre tento účel využíva aj organizované akcie a podujatia pre dotknuté osoby, priebeh ktorých má v záujme pre svoje potreby zdokumentovať a využiť pre propagáciu prevádzkovateľa a jeho aktivít.

V prípade ak ste neudelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, na účel pozitívnej propagácie aktivít prevádzkovateľa, súhlas ste odvolali, alebo ste namietali spracúvanie osobných údajov, Vaše osobné údaje nebudú spracúvané.

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby zúčastňujúce sa akcie / podujatia.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa akcie / podujatia: fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy. So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (pohybom v priestoroch kde sa vyhotovujú fotografie, audiovizuálny, či iný záznam).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

Dotknutá osoba poskytuje svoje údaje dobrovoľne, poskytnutie nie je zákonnou/ zmluvnou požiadavkou. Je v záujme prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu dotknutých osôb, pokiaľ sa však z objektívnych príčin javí ako nemožné (alebo neprimerané) získať súhlas dotknutých osôb, spracúvanie môže prevádzkovateľ vykonávať v rámci svojho oprávneného záujmu. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neudeliť, či odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo sa rozhodne namietať spracúvanie jej osobných údajov, prevádzkovateľ rešpektuje jej rozhodnutie a zabezpečí, aby sa osobné údaje tejto dotknutej osoby nespracúvali. Zároveň platí, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

7              Marketing

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách).Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti /zákazníci / potenciálni zákazníci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (osobne, cez web stránku prevádzkovateľa)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

 

8              Elektronická komunikácia

Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia s klientami a potenciálnymi klientami v rámci informácií o poskytovaní služieb prevádzkovateľa. Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany.

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti, alebo potenciálni klienti

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa.

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (cez web stránku prevádzkovateľa)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu: 5 rokov

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, údaje sú nevyhnutné k vybaveniu požiadavky, alebo vybaveniu otázok dotknutých osôb. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí vybavenie požiadavky a prípadne následné poskytnutie služby.

9              Kamerový systém

Účelom spracúvania osobných údajov je: monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore).

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje do 7 dní odo dňa ich vyhotovenia, v osobitných prípadoch ich spracúva na dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu (poskytnutie kamerových záznamov orgánom činným v trestnom konaní alebo vedenie priestupkového, alebo disciplinárneho konania).

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle Zákona, na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@eperia.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

•          Súkromná bezpečnostná služba - SBS

•          Poskytovateľ správy budovy a obchodných aktivít – CBRE s.r.o.

•          Poskytovateľ IT služieb

Zmeny pravidiel

S ohľadom na vývoj spoločnosti a zmeny právnych a iných predpisov, spoločnosť môže podľa svojho uváženie meniť, dopĺňať a nahrádzať tieto pravidlá.

 


[1]          Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v sídle spoločnosti, príp. sa môže dotknutej osobe zaslať na požiadanie. Pri poskytovaní Vašich osobných údajov týmto stranám však vždy dbáme s najväčšou opatrnosťou na to, aby sa údaje poskytovali len v nevyhnutnom rozsahu, a to dôveryhodným subjektom, ktoré sa zaviazali riadne zabezpečiť a chrániť poskytnuté osobné údaje. Osobné údaje budú prístupné len oprávneným zamestnancom spoločnosti a sprostredkovateľom.

-->
Prevádzky Denné menu

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies