EPERIA - Shopping mall

O nás Služby centra Otváracie hodiny Kontakt Ako sa k nám dostanete Darčeková karta EPERIA Kariéra Návštevný poriadok Prevádzkový poriadok parkovacích plôch Ponuka reklamných plôch Dotazník spokojnosti Appka Eperka

Prevádzkový poriadok parkovacích plôch

Parkovací poriadok parkovacích plôch

          Čl. I

         Prevádzkovateľ

INVEST 15- EPERIA Prešov a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava

                                                                         Čl. II

                                                  Správca zodpovedný za prevádzku

                                               CBRE, Staromestská 3, 811 03 Bratislava

                                                                        Čl. III

                                               Prevádzková doba parkovacích plôch

Prevádzková doba podzemného parkoviska: 

                                                       Pondelok – Nedeľa 09.00 hod.-21.00 hod.

Do 21.00 hod. je potrebné, aby užívateľ vozidla opustil priestor podzemného parkoviska. Mimo tento čas je priestor podzemnej garáže zatvorený a užívateľ bude vypustený z objektu po zavolaní službu konajúceho pracovníka (infolinka NON-STOP SBS – 421 51/321 69 87). Platí aj v prípade skončenia prevádzkovej doby multikina STAR. Pre zákazníkov centra je časovo obmedzené parkovanie po dobu 3 hodín.

Prevádzková doba exteriérového parkoviska:

                                                          Pondelok – Nedeľa 06.00 hod. – 03.00 hod.

Mimo prevádzkovej doby exteriérového parkoviska je parkovanie v týchto priestoroch zakázané. V prípade zistenia, že vozidlo užívateľa bude blokovať parkovacie miesto viac ako  24 hod., motorové vozidlo užívateľa bude odtiahnuté na náklady majiteľa motorového vozidla. Pre zákazníkov centra je časovo obmedzené parkovanie po dobu 3 hodín.

                                                                        Čl. IV

                       Práva a povinnosti užívateľa exteriérového a podzemného parkoviska

Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom užívateľa do priestorov parkovísk a končí sa výjazdom užívateľa z parkovísk EPERIA Shopping Mall.

Užívateľ je opravený:

 1. zaparkovať osobné motorové vozidlo (vozidlo) v jednom vyznačenom parkovacom boxe,
 2. parkovať po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú za účelom  návštevy nákupného centra EPERIA Shopping Mall, a to počas doby prevádzky príslušného parkoviska, maximálne však po dobu 3 hodín.
 3. využiť priestor parkoviska výlučne za účelom parkovania.

Užívateľ je povinný:

 1. dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska EPERIA Shopping Mall, a zároveň aj návštevný poriadok EPERIA Shopping Mall v Prešove,  
 2. na parkovisku a všetkých komunikáciách NC platia ustanovenie zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov,
 3. dodržiavať na exteriérových parkovacích plochách maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h,
 4. dodržiavať v podzemnom parkovisku maximálnu povolenú rýchlosť 20 km/h,
 5. pri pohybe v podzemnom parkovisku mať rozsvietené svetlá,
 6. pri pohybe v rámci parkoviska sa riadiť podľa dopravného značenia, navigačných a informačných značiek, prípadne sa riadiť pokynmi bezpečnostnej služby,
 7. uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, nezanechať vo vnútri žiadne cennosti a predmety, ktoré sa vo vozidle bežne neodkladajú,
 8. opustiť priestor parkoviska, zabezpečiť, aby sa žiadna osoba ani zvieratá nezdržiavali vo vnútri vozidla počas doby parkovania,
 9. v priestoroch parkovacích plôch je zakázané umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
 10. v priestoroch podzemného parkoviska je zakázaný vjazd automobilom s pohonom LPG. Ak správca centra zistí prítomnosť  vozidla na plynový pohon v priestoroch podzemnej garáže, je oprávnený ho na náklady majiteľa vozidla bezodkladne odtiahnuť, resp. poveriť odtiahnutím tretiu osobu.
 11. bezodkladne informovať prevádzkovateľa parkoviska (Správa centra EPERIA Shopping Mall alebo SBS), ak došlo k poškodeniu a znefunkčneniu vozidla iného užívateľa alebo k poškodeniu majetku prevádzkovateľa parkoviska,
 • uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojim konaním iným užívateľom alebo prevádzkovateľovi parkoviska,
 1. zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému uvedeniu do pohybu.

                                                                       Čl. V

                                 Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska

Prevádzkovateľ je povinný:

 1. zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku parkovacích plôch, v súlade s ostatnými všeobecne platnými a známymi predpismi,
 2. umožniť zákazníkovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky na viditeľnom mieste v priestoroch parkoviska a vstupe do objektu EPERIA Shopping Mall,
 3. zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové vozidlá, vozidlám s prívesným vozíkom, taktiež vozidlám, ktorých technické parametre sa odlišujú od štandardu, pre ktorý bola doprava parkoviska projektovaná.

Prevádzkovateľ je oprávnený:

 1. požadovať od zákazníka dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku parkovacích plôch,
 2. inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, prípadne dať pokyn na jeho odtiahnutie na náklady a riziko užívateľa na miesto za týmto účelom určené, ak užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom, a to aj v prípade, keď užívateľ zaparkuje vozidlo:

      takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke parkoviska,

      v rezervovaných boxoch alebo v boxoch vyhradených pre ZŤP,

      mimo vyznačeného parkovacieho boxu, alebo

      na viacerých vyznačených parkovacích boxoch,

 1. vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v priestoroch parkoviska,
 2. vyhotoviť a archivovať obrazový záznam porušenia tohto prevádzkového poriadku,

                                                             Čl. VI

                                              Zodpovednosť za škodu

Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že priestor exteriérového a podzemného parkoviska nie je strážený.

 1. prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú na parkovacích plochách, vrátane krádeže vozidla alebo jeho časti, spôsobenú treťou osobou,
 2. prevádzkovateľ nezodpovedá za veci odložené vo vozidle, ktoré sa bežne vo vozidle neodkladajú, taktiež nezodpovedá za voľne odmontovateľné časti vozidla.

                                                            Čl. VII

                                      Bezpečnosť prevádzky parkovacích plôch   

Na parkovisku je prísne zakázané/-ý:

 1. umiestňovať akékoľvek iné predmety okrem motorových vozidiel,
 2. vykonávať akékoľvek opravy vozidla (s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky), vrátane umývania exteriéru a interiéru,
 3. fajčiť a to najmä v priestoroch podzemného parkoviska (vrátane elektronických cigariet) a pohybovať sa s otvoreným ohňom,
 4. riadenie vozidiel osobami bez vodičského oprávnenia a výuku jazdy,
 5. vjazd vozidiel na plynový pohon do podzemnej garáže, s vozidlom na plynový pohon možno parkovať iba na exteriérovom parkovisku. Ak prevádzkovateľ zistí prítomnosť vozidla na plynový pohon v priestoroch podzemnej garáže, je oprávnený ho na náklady majiteľa vozidla bezodkladne odtiahnuť, 
 6. ponechať bežiaci motor stojaceho vozidla,
 7. zdržiavať sa v priestore podzemnej garáže neplnoletým osobám, najmä tým, ktorí nemajú vodičský preukaz, ak sú bez rodičov,
 8. umiestňovať reklamné letáky bez súhlasu Správy centra.

Správa centra CBRE

-->
Prevádzky Denné menu

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies