EPERIA - Shopping mall

O nás Služby centra Otváracie hodiny Kontakt Ako sa k nám dostanete Darčeková karta EPERIA Kariéra Návštevný poriadok Prevádzkový poriadok parkovacích plôch Ponuka reklamných plôch Dotazník spokojnosti Appka Eperka

Všeobecný štatút súťaže a informácia o spracúvaní osobných údajov

Nižšie nájdete všeobecný štatút súťaže a informáciu o spracúvaní osobných údajov

VŠEOBECNÝ ŠTATÚT SÚŤAŽE

Preambula 

Všeobecný štatút propagačnej online súťaže (ďalej len „pravidlá”) sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá online súťaží (ďalej „súťaž“) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch). Tieto pravidlá môžu byť zmenené výlučne formou písomných dodatkov podpísaných organizátorom súťaže. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

Článok I. Organizátor a technické zabezpečenie súťaže

Organizátorom a spostredkovateľom súťaže je:

Eperia Shopping Mall,

Arm. Gen. Svobodu 25,

080 01 Prešov. (ďalej len „organizátor“)

Článok II. Začiatok a ukončenie súťaže

Začiatok a ukončenie súťaže je vždy určený priamo v súťažnom príspevku na sociálnych sieťach. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“)

Článok III. Účastník súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek min. 18 rokov. V prípade ak sa súťaže chce zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov, je to možné ale iba za doprovodu dospelej osoby, ktorá vek 18 rokov dovŕšila. (ďalej len “účastník”).

2. Súťaž sa uskutočňuje na týchto stránkach:

https://www.facebook.com/eperiashoppingmall/

https://www.instagram.com/eperia_shopping_mall/

3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

4. Každý účastník udeľuje registrovaním v súťaži organizátorovi a sprostredkovateľovi súhlas k tomu, že jeho meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt a súťažná fotografia môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia. Účastník zapojením sa do súťaže dáva automaticky svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ktorý je udelený dobrovoľne do 31.12.2021 a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla organizátora.

Článok IV. Účel súťaže

1. Účelom súťaže je výlučne reklama.

2. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov.

3. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.

Článok V. Priebeh súťaže

1. Účastník vstupuje do súťaže v momente, kedy:

- uverejní pod súťažným statusom organizátora na facebookovom profile organizátora v komentári odpoveď na základe podmienok v súťažnom príspevku.

- odpoveď uverejní výlučne pod svojim súkromným profilom, aby bola organizátorovi známa identita účastníka,

- uverejnením komentára dáva zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov,

2. V prípade, ak účastník splnil súťažné zadanie: odpovedal na výzvu v súťažnom príspevku, je automaticky zaradený do žrebovania.

3. Víťaz bude vyhlásený v čase uvedenom v súťažnom príspevku prostredníctvom facebookovej alebo instagramovej stránky https://www.facebook.com/eperiashoppingmall/ alebo https://www.instagram.com/eperia_shopping_mall/.

Následne bude vyzvaný ku kontaktovaniu prostredníctvom súkromnej správy.

4. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

Článok VI. Vyhodnotenie súťaže

1. Na výhru v súťaži nie je právny nárok, výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

2. Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh výhry, než ten, ktorý mu bol určený.

3. Víťazom je buď 1 osoba alebo počet osôb uvedených v danom príspevku. Víťaz je vyžrebovaný.

4. Víťaz bude zverejnený na facebookovej alebo instagramovej stránke:

https://www.facebook.com/eperiashoppingmall/ 

https://www.instagram.com/eperia_shopping_mall/

5. Výhrou v súťaži je výhra uvedená v súťažnom príspevku.Výhru si víťazi prevezmú na Správe centra v Eperia Shopping Mall od 9:00-16:00 hod v pracovné dni, ak nie je výhercovi oznámené inak.

6. V prípade, že si víťaz nepreberie svoju cenu do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia výhry, nárok na výhru automaticky stráca.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže.

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením pravidiel súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.

4. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

5. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže.

6. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie pravidiel súťaže a taktiež právo na vyradenie účastníka zo súťaže v prípade podozrenia z porušenia týchto pravidiel alebo v prípade použitia neregulárnych postupov.

7. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

8. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

9. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku alebo Instagrame Eperia Shopping Mall v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

Organizátor: Eperia Shopping Mall

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VSV consulting, a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO 31716334

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

dpo5@proenergy.sk

        1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie dotknutej osoby účasti v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

        2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, fotografia, výhra, nick na sociálnych sieťach.

        3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

CBRE s.r.o., Staromestská 3.                        811 03 Bratislava, IČO 35819804

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Organizácia súťaží

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

       4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa, cez sociálne siete)

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia súťaže. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby po dobu, ktorá je uvedená v rámci súhlasu.

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@eperia.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená.

-->
Prevádzky Denné menu

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies