EPERIA - Shopping mall

O nás Služby centra Otváracie hodiny Kontakt Všeobecný štatút súťaže Marketingová podpora Atypické reklamné plochy Kariéra Návštevný poriadok Parkovací poriadok podzemného parkoviska Dôležité informácie Darčeková karta EPERIA

Všeobecný štatút súťaže

Preambula - Všeobecný štatút propagačnej online súťaže (ďalej len „pravidlá”) sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá online súťaží (ďalej „súťaž“) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch). Tieto pravidlá môžu byť zmenené výlučne formou písomných dodatkov podpísaných organizátorom súťaže. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

VŠEOBECNÝ ŠTATÚT SÚŤAŽE

Článok I. Organizátor a technické zabezpečenie súťaže

Organizátorom a spostredkovateľom súťaže je:

Eperia Shopping Mall,

Arm. Gen. Svobodu 25,

080 01 Prešov. (ďalej len „organizátor“)

Článok II. Začiatok a ukončenie súťaže

Začiatok a ukončenie súťaže je vždy určený priamo v súťažnom príspevku na sociálnych sieťach. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“)

Článok III. Účastník súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek min. 18 rokov. V prípade ak sa súťaže chce zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov, je to možné ale iba za doprovodu dospelej osoby, ktorá vek 18 rokov dovŕšila. (ďalej len “účastník”).

2. Súťaž sa uskutočňuje na týchto stránkach:

https://www.facebook.com/eperiashoppingmall/

https://www.instagram.com/eperia_shopping_mall/

3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

4. Každý účastník udeľuje registrovaním v súťaži organizátorovi a sprostredkovateľovi súhlas k tomu, že jeho meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt a súťažná fotografia môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia. Účastník zapojením sa do súťaže dáva automaticky svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ktorý je udelený dobrovoľne do 31.12.2021 a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla organizátora.

5. Súťažiaci zapojením do súťaže vyhlasuje, že ako dotknutá osoba, si je vedomí svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov), t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na presné informácie o zdroji, z ktorého boli jeho osobné údaje získané, právo na zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov aj na marketingové účely. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu podmienok dohodnutých s organizátorom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súťažiaci registráciou súčasne vyhlasuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov, a že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Článok IV. Účel súťaže

1. Účelom súťaže je výlučne reklama.

2. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov.

3. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.

Článok V. Priebeh súťaže

1. Účastník vstupuje do súťaže v momente, kedy:

- uverejní pod súťažným statusom organizátora na facebookovom profile organizátora v komentári odpoveď na základe podmienok v súťažnom príspevku.

- odpoveď uverejní výlučne pod svojim súkromným profilom, aby bola organizátorovi známa identita účastníka,

- uverejnením komentára dáva zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov,

2. V prípade, ak účastník splnil súťažné zadanie: odpovedal na výzvu v súťažnom príspevku, je automaticky zaradený do žrebovania.

3. Víťaz bude vyhlásený v čase uvedenom v súťažnom príspevku prostredníctvom facebookovej alebo instagramovej stránky https://www.facebook.com/eperiashoppingmall/ alebo https://www.instagram.com/eperia_shopping_mall/.

Následne bude vyzvaný ku kontaktovaniu prostredníctvom súkromnej správy.

4. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

Článok VI. Vyhodnotenie súťaže

1. Na výhru v súťaži nie je právny nárok, výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

2. Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh výhry, než ten, ktorý mu bol určený.

3. Víťazom je buď 1 osoba alebo počet osôb uvedených v danom príspevku. Víťaz je vyžrebovaný.

4. Víťaz bude zverejnený na facebookovej alebo instagramovej stránke:

https://www.facebook.com/eperiashoppingmall/ 

https://www.instagram.com/eperia_shopping_mall/

5. Výhrou v súťaži je výhra uvedená v súťažnom príspevku.Výhru si víťazi prevezmú na Správe centra v Eperia Shopping Mall od 9:00-16:00 hod v pracovné dni, ak nie je výhercovi oznámené inak.

6. V prípade, že si víťaz nepreberie svoju cenu do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia výhry, nárok na výhru automaticky stráca.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže.

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením pravidiel súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.

4. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

5. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže.

6. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie pravidiel súťaže a taktiež právo na vyradenie účastníka zo súťaže v prípade podozrenia z porušenia týchto pravidiel alebo v prípade použitia neregulárnych postupov.

7. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

8. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

9. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku alebo Instagrame Eperia Shopping Mall v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

V Prešove, dňa 1.1.2021

Organizátor: Eperia Shopping Mall

Dnes 09:00 - 21:00

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.