EPERIA - Shopping mall

O nás Služby centra Otváracie hodiny Kontakt Ako sa k nám dostanete Darčeková karta EPERIA Kariéra Návštevný poriadok Parkovací poriadok podzemného parkoviska Ponuka reklamných plôch Všeobecný štatút súťaže a informácia o spracúvaní osobných údajov

Parkovací poriadok podzemného parkoviska

Parkovací poriadok podzemného parkoviska

Nasledujúce opatrenia súvisia s prevenciou proti poškodzovaniu zdravia a majetku osôb. Objekt NC EPERIA  (ďalej len NC) je súkromným majetkom. Na parkoviskách NC, dodržujte nasledovné pravidlá:

 1. Na parkovisku a všetkých komunikáciách NC platia ustanovenie zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
 2. Užívatelia sú povinní rešpektovať tento parkovací poriadok  a riadiť sa pokynmi správy centra a strážnej služby , ktorí sú oprávnení usmerňovať dopravu.
 3. Podzemná garáž je otvorená pre zákazníkov NC denne od 9.00 hod. do 21.00 hod.
 4. Maximálna povolená rýchlosť v podzemne garáži NC je 20 km/h.
 5. Zákaz ponechať bežiaci motor  stojaceho vozidla.
 6. Pri pohybe v podzemnom parkovisku majte rozsvietené svetlá.
 7. Zákaz nechávať v zaparkovanom a zamknutom aute deti a zvieratá.
 8. Zákaz nechávať  v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľnom mieste (Správa centra nezodpovedá za cenné veci uložené v motorových vozidlách).
 9. Vozidlo parkujúce na parkoviskách NC nepretržite viac ako 24 hodín bude odtiahnuté na náklady majiteľa motorového vozidla.
 10. Používanie zvukových znamení je zakázané.
 11. V priestoroch parkoviska je zakázané umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
 12. Každé vozidlo môže obsadiť na parkoviskách NC iba jedno vyznačené parkovacie miesto a nesmie brániť iným vozidlám v parkovaní. Tiež nesmie zastavovať alebo čakať na parkoviskách v priečnej polohe smerom na vyznačené parkovacie miesta alebo mimo vyznačeného státia. Na takéto vozidlo umiestni správca upozornenie, kde vyznačí deň a čas umiestnenia upozornenia, pričom po uplynutí 2 hodín od daného termínu dá správa vozidlo odtiahnuť na náklady majiteľa vozidla.
 13. Ak vozidlo odstavené mimo povolených miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, správca ho neodkladne dá odtiahnuť na náklady majiteľa vozidla.
 14. Všetci vodiči parkujúci na parkoviskách NC sú povinní zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému uvedeniu do pohybu.
 15. Správa NC nezodpovedá za poškodenie alebo odcudzenie vozidiel zaparkovaných na parkoviskách NC. Za vozidlá umiestnené na parkoviskách NC , nenesie NC zodpovednosť.
 16. V priestoroch parkovísk NC je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu, výuka jazdy.
 17.  Návštevníci parkovísk NC sú povinní dodržiavať dopravné značenie a prípadne sa riadiť pokynmi bezpečnostnej služby.
 18. V prípade neoprávneného parkovania na mieste označenom pre telesne a zdravotne postihnutých, Vám bude následne osadené blokovacie zariadenie a udelená pokuta.
 19. V priestoroch podzemného parkoviska je zakázaný vjazd automobilom s pohonom LPG. Ak správca centra zistí prítomnosť  vozidla na plynový pohon v priestoroch podzemnej garáže, je oprávnený ho na náklady majiteľa vozidla bezodkladne odtiahnuť.
 20. Špeciálne vozidlá (odťahové, reklamné ...) môžu na parkovisko vojsť len s písomným súhlasom správy centra alebo strážnej služby.
 21. Prítomnosť zásobovacích vozidiel je v parkovacom priestore umožnená na dobu nevyhnutnú , avšak najdlhšie na 30 min.
 22. Majiteľ vozidla zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho vozidlom v priestore parkoviska.
 23. Pre priestory parkoviska zároveň platí Návštevný poriadok centra.

Bližšie o zásadách a pravidlách ochrany osobných údajov sa dočítate na https://www.eperia.sk/zasady-a-pravidla-ochrany-osobnych-udajov

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies