EPERIA - Shopping mall

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
POSKYTOVANÁ V ZMYSLE §8 A §15 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vzhľadom k tomu, že:

A) spoločnosť VSV consulting, a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 31 716 334, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6452/B (ďalej len „Spoločnosť“) realizuje projekt „EPERIA NÁKUPNÉ CENTRUM“ (ďalej len „Projekt“),

B) spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1352/B (ďalej len „J&T REAL ESTATE“), poskytuje Spoločnosti obchodné poradenstvo v oblasti podpory a administrácie predaja, marketingu a ďalších obchodných činností, čím spĺňa definíciu sprostredkovateľa v zmysle §8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

C) J&T REAL ESTATE prevádzkuje internetovú stránku www.eperia.sk v mene a na účet Spoločnosti, J&T REAL ESTATE ako sprostredkovateľ týmto informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v mene Spoločnosti ako prevádzkovateľa v zmysle §15 v nadväznosti na §8 ods. 9 Zákona o ochrane osobných údajov:


1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom je spoločnosť VSV consulting, a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 31 716 334, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6452/B.

2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa:
Sprostredkovateľom je spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1352/B.

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb, najmä zabezpečenie informovania dotknutých osôb o Projekte, dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod.

4. Zoznam osobných údajov alebo ich rozsah:
a) meno a priezvisko,
b) e-mailová adresa,
c) telefónne číslo.

5. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:
Osobné údaje získava sprostredkovateľ J&T REAL ESTATE so súhlasom dotknutej osoby na základe vyplnenia registračného formulára na internetovej stránke a jeho odoslania správcovi internetovej stránky (J&T REAL ESTATE). Dotknutá osoba pri registrácii vyplní
meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Povinným údajom je iba e-mailová
adresa, informácie alebo odpovede na otázky odošle J&T REAL ESTATE na zadanú emailovú
adresu. V prípade, ak poskytnuté údaje nemožno vcelku považovať za osobné
údaje (nie sú priraditeľné konkrétnej fyzickej osobe), eviduje ich J&T REAL ESTATE na
účely priameho marketingu na anonymnej báze.

6. Tretie strany resp. okruh tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté alebo
sprístupnené. Formy zverejnenia osobných údajov. Tretie krajiny, do ktorých bude
uskutočnený prenos osobných údajov:

Osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretím stranám, okrem povinností
vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov. Osobné údaje sa nezverejňujú. Osobné
údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov má práva v rozsahu
definovanom v § 28 až § 30 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má v
zmysle § 28 zákona právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane
osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 Zákona o ochrane
osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal
prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré
sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba
požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o ochrane osobných údajov
možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo
jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a
slobody iných osôb.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo namietať voči spracúvaniu osobných
údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu
bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, ďalej využívaniu osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, ako aj poskytovaniu
osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má
právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči
spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)
Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú
alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak
tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená,
prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez
zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,
kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia
metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný
žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ
informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby v lehote najneskôr 30 dní
odo dňa doručenia žiadosti (§ 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov). Dotknutá osoba
nemá právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu
právne účinky alebo významný dosah iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom
sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v
rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal
rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej
osoby.
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákon o ochrane osobných údajov; žiadosť
podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch
dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto
právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis
dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u
sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
Dotknutá osoba má právo pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú,
podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle
Zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby,
ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dnes 09:00 - 21:00

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.